Reklamační řád

 

6. Práva z vadného plnění

6.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží je v okamžiku převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí Kupujícím:
 • má jakost a vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly; pokud takové ujednání chybí, tak jakost a vlastnosti popsané Prodávajícím nebo výrobcem nebo jeho zástupcem, případně jakost a vlastnosti, které Kupující mohl důvodně očekávat s ohledem na povahu zboží nebo reklamu zboží;
 • je vhodné pro účel, který Prodávající uvádí, případně k účelu, ke kterému se dané zboží obvykle používá;
 • je dodáno v množství, míře nebo hmotnosti dle Smlouvy.
6.2. Kupující je povinen zboží neprodleně po jeho dodání prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
6.3. V případě, že zboží má v okamžiku převzetí Kupujícím vady a tyto vady představují podstatné porušení Smlouvy, má Kupující právo:
 • na odstranění vad dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • na odstranění vad opravou zboží;
 • na přiměřenou slevu z ceny zboží;
 • odstoupit od Smlouvy.
6.4. Spolu s oznámením vady je Kupující povinen Prodávajícímu oznámit, jaké právo zvolil. Svou volbu není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího dodatečně měnit; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
6.5. Neodstraní-li Prodávající vady v případě podstatného porušení Smlouvy v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od Smlouvy odstoupit. Pokud Kupující spolu s oznámením vady zboží nezvolí jedno z uvedených práv, má v souladu s ustanovením § 2106 NOZ pouze práva, která by mu vznikla v případě, že vady zboží by představovaly nepodstatné porušení Smlouvy dle čl. 6.6. těchto Obchodních podmínek.
6.6. V případě, že zboží má v okamžiku převzetí Kupujícím vady a tyto představují nepodstatné porušení Smlouvy, má Kupující právo:
 • na odstranění vad způsobem dle úvahy Prodávajícího;
 • na přiměřenou slevu z ceny zboží.
6.7. Neodstraní-li Prodávající vady zboží v případě nepodstatného porušení Smlouvy v přiměřené lhůtě nebo odmítne-li vady zboží odstranit, může Kupující požadovat slevu z ceny zboží nebo od Smlouvy odstoupit. Kupující není oprávněn provedenou volbu bez souhlasu Prodávajícího dodatečně měnit.
6.8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad zboží do 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vady zboží v prvních 6 měsících od převzetí, má se za to, že vady zboží existovaly již v okamžiku převzetí zboží, pokud Prodávající neprokáže, že zboží v okamžiku převzetí vady nemělo. Pokud vyjdou vady zboží najevo po uplynutí 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vady zboží v okamžiku převzetí zboží neexistovaly, neprokáže-li Kupující opak.
6.9. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vady bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však před použitím zakoupeného zboží, a pokud jde o vady skryté, tak bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží.
6.10. Kupující je povinen nejpozději zároveň s uplatněním práva z vad zboží doručit na vlastní náklady Prodávajícímu zpět reklamované zboží, a to na níže uvedenou adresu Prodávajícího:
 • Na květnici 713/7, 140 00 Praha 4
6.11. Prodávající posoudí reklamované vady zboží a rozhodne o důvodnosti reklamace a o tom, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, a to pokud možno neprodleně. Pokud nebude reklamace vyřízena na místě výměnou vadného zboží, sepíše Prodávající s Kupujícím o provedené reklamaci reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady a způsob a očekávaný termín vyřízení reklamace.
6.12. V případě, že při posouzení reklamované vady Prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).
6.13. V případě, že bude reklamace vyřízena dodáním nového zboží, přechází okamžikem dodání nového zboží Kupujícímu k převodu vlastnického práva k vadnému zboží na Prodávajícího.
6.14. V případě, že Prodávající bude povinen z titulu vad zboží vrátit Kupujícímu peněžní částku odpovídající ceně zboží nebo její části, bude tato peněžní částka vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího. Kupující je v této souvislosti povinen Prodávajícímu sdělit číslo bankovního účtu a jiné potřebné údaje pro uskutečnění bezhotovostní platby; jiný způsob platby než na bankovní účet sdělený Prodávajícímu Kupujícím je možný pouze s přechozím písemným souhlasem Prodávajícího.
6.15. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady, o kterých Kupující před převzetím zboží věděl nebo které s vynaložením obvyklé pozornosti musel poznat již při uzavření smlouvy nebo které sám způsobil.
6.16. Kupující nemá práva z vadného plnění v případě, že vady zboží byly způsobeny postupem Prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu poskytl Kupující nebo při využití věci poskytnuté Prodávajícímu Kupujícím, pokud Kupující, i přes upozornění Prodávajícího na nevhodnost návrhu, vzorku, podkladu či jiné poskytnuté věci, trval na jím požadovaném postupu, respektive na použití poskytnuté věci.
6.17. Vyplývá-li z prohlášení Prodávajícího nebo z dokladu o dodání zboží, že Prodávající dodal menší množství věcí, než jaké bylo objednáno, pak ve vztahu k tomuto chybějícímu zboží nemá Kupující práva z vadného plnění.

 

7. Záruka za jakost

7.1. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu záruku za jakost na zakoupené zboží v délce 24 měsíců („záruční doba“), která se vztahuje pouze na skryté vady zboží spočívající ve vadě materiálu. Je-li ze strany Prodávajícího stanovena u konkrétního zboží nebo jeho části lhůta delší, zavazuje se Prodávající poskytnout Kupujícímu záruku za jakost v této délce. Po dobu této záruční doby se Prodávající zavazuje, že zboží nebo jeho část bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti.
7.2. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. V případě, že je předmětem nákupu několik druhů zboží nebo dodání několika částí, začíná záruční doba běžet samostatně ode dne převzetí dodávky zboží.
7.3. V případě, že se v průběhu záruční doby projeví skrytá vada zboží, vady budou přednostně odstraněny tím, že Prodávající dodá Kupujícímu nové zboží za tu část zboží, která je vadou postižena. Pokud nebude s ohledem k okolnostem možné odstranit vady zboží způsobem dle předchozí věty, budou vady odstraněny opravou věci nebo bude Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z ceny zboží, a to dle úvahy Prodávajícího.
7.4. Kupující je povinen oznámit vady zboží, na které se vztahuje záruka, obdobným způsobem uvedeným v čl. 6.10. těchto Obchodních podmínek.
7.5. Záruka za jakost se vztahuje pouze na vady zboží spočívající ve vadě materiálu. Záruka se nevztahuje zejména na:
 • závady vzniklé špatným, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením či užíváním;
 • opotřebení zboží způsobené jeho běžným užíváním;
 • vady zboží, o kterých Kupující před převzetím zboží věděl nebo které s vynaložením obvyklé pozornosti musel poznat již při uzavření smlouvy nebo které sám způsobil;
 • vady vzniklé vnějšími vlivy, zejména v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, extrémních povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí